temppsd.jpg

Keresztelés

1. Mi a keresztség lényege?
 • A keresztség alapja az Örökkévaló Isten irántunk való szeretete. "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János evangéliuma 3, 16)
 • A keresztség egyszerűen fogalmazva: Szövetség Istennel. Isten kezdeményezi ezt a szövetséget. Ebben Krisztus Urunk parancsa válik valóra, hiszen mennybemenetele előtt ezt mondta a tanítványoknak: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében” (Máté 28: 18-20)
 • Hirdeti Krisztus ránk is érvényes áldozatát és kegyelmét: "Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik." (Márk 16,16)
 • Jézus Krisztus közösségébe von; (Róm 6) Ez a közösség a Jézus Krisztussal való új életben járás közössége. Leszámolok régi életemmel, és Vele újat kezdek. "Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; (Galata 2, 20) A keresztvíz alá kerülésünk ezt ábrázolja ki.
 • Betagol az Egyházba; "Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. (Galata 3,27-28)
 • Elkötelez a Szentháromság Isten mellett; Mostantól kezdve Isten népének tagjaként, Jézus Krisztussal való szövetségben akarok élni. Egész életem új tartalmat nyert: "Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. (2Kor 5, 17)
2. Miért keresztelünk?

A mi Urunk Jézus parancsolata szerint keresztelünk, aki ezt mondta tanítványainak: "Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! " ( Máté 28, 18-20)

 • Az egyház egyik sákramentuma (= szentsége) a keresztség.
 • A sákramentum hűségesküt jelentett eredetileg.
 • Egy cselekményt három dolog tesz sákramentummá:
  1. Először is, hogy Jézus Krisztus rendelje el.
  2. Másodszor, hogy legyen külső, látható jegy. Ez a keresztségben a tiszta víz. Ahogy a víz megtisztítja testünket a szennytől, úgy törli el Jézus vére a lélek szennyét, a bűneinket.
  3. Harmadszor, ígéret fűződjék a szent cselekményhez . Ezt Jézus így mondta: „Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül” (Márk 16:16).
 • A keresztség szimbolizálja Isten irántunk való szeretetét és annak elfogadását.
 • A felnőtté váló emberen múlik viszont, hogy hittel elfogadja-e ezeket az ajándékokat vagy sem. A megtérés nem más, mint Isten kegyelmének tudatos elfogadása a bűneimre, illetve döntés arról, hogy ezentúl - hálából az értem hozott áldozatáért # engedelmesen követem az Úr Jézus Krisztust. Csak Jézus Krisztus befogadásával válik valaki keresztyénné! (János 1,12; Róma 8,9)
 3. Milyen életkorban legyen a keresztelés?
 • A keresztség a Biblia szerint nincs életkorhoz kötve.
 • A református keresztyén szülők természetes vágya és szándéka, hogy gyermekeiket is az Úrral való szövetségben és közösségben szeretnék nevelni, ezért hozzák gyermekeiket a gyülekezet közösségébe megkereszteltetni. Hittel vállalják a gyermek lelki nevelését, és kérik ehhez a gyülekezet segítségét.
4. A gyermekek keresztelésének feltételei:
 • Keresztelési szándékot bejelenteni legkésőbb néhány héttel korábban személyesen lehet a lelkészi hivatalunkban.
 • Azoknak a gyermekeit keresztel(het)jük meg, ahol legalább az egyik szülő konfirmált és már gyülekezetünk tagja, és részt vesz gyülekezetünk életében. Az egyháztagságról részletesebben honlapunk Információ linkjében lehet tájékozódni.
 • Keresztszülőnek olyan valakit, valakiket kell választani, akik lelkileg, hitbelileg tud azonosulni a keresztségkor teendő fogadalommal, és így segíti a szülőket a gyermek lelki nevelésében.
 • Ha olyan szülő szeretné gyülekezetünkben gyermekét megkereszteltetni, aki az esztendő jelentős részében máshol lakik, a kereszteléshez szükséges az állandó tartózkodási helye szerint illetékes lelkész írásbeli hozzájárulása is.
 • A keresztelést minden esetben keresztelési felkészítő előzi meg a lelkészi hivatalban, ahol felidézzük a keresztségről szóló tanítást és átbeszéljük a kereszteléssel kapcsolatos időszerű kérdéseket.
 • A keresztség sákramentum, szentség, ezért semmilyen díja nincs, az esetleges hálaáldozatot a perselyekbe kérjük elhelyezni.
 

A gyermekek keresztelésekor a szülőknek feltett kérdések:

1. Akarjátok-e, hogy e gyermeket az Atya-, Fiú- Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba, a szent keresztség által befogadtassék?

Válasz: Akarjuk.

2. Ígéritek-e, hogy e gyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya-, a Fiú- és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmációban?

Válasz: Ígérjük és fogadjuk.

 

Minden keresztelés alkalmával megvalljuk hitünket az apostoli hitvallás szavaival.

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.

És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

5. Felnőttek keresztelése
 • A 3. pontban leírtak szerint lehet rá készülni, és személyes hitvallásuk és fogadalmuk alapján történik a keresztelésük és konfirmációjuk Virágvasárnapon.
 • Felnőttként keresztelkedőnek nem szükséges keresztszülő, hiszen őt maga tesz fogadalmat.
6. Mi legyen a keresztelés után?
 • A keresztelés egy folyamat kezdete, és nem egy lezárt, befejezett esemény.
 • Ezért a kereszteltető családokat, hogy segíthessünk nekik fogadalmuk teljesítésében, várjuk továbbra is gyülekezeti alkalmainkra! (Lásd a részleteket az Alkalmak menü pontban!)
 • Önkormányzati óvodákban, iskolákban pedig rendszeresen tartunk hittanórákat a gyermekeknek.
 • A felnőtt korban keresztelkedett konfirmált testvéreinknek a vasárnapi istentiszteleteken túl, életkornak és élethelyzetüknek megfelelően vannak kiscsoportos foglalkozásaink és más alkalmaink.
 • A közösség megtapasztalására szeretettel ajánljuk nyaranta a gyülekezeti többgenerációs nagytáborunkat.
7. Éljünk örömmel az Isten szövetségében és a népe közösségében felkínált áldásaiban!

Alkalmak

Heti rendszeres alkalmak:

Vasárnap
9:30 Imaközösség
10:00 Istentisztelet
10:00 Gyermek istentisztelet
11:45-13:00 Konfirmáció felkészítő
17:00 Istentisztelet

Kedd
17:00-19:00 Ping-pong szakkör
17:30-18:30 Énekkari próba
19:00-20:15 Felnőtt konfirmáció felkészítő

Csütörtök
17:00-18:30 Felnőtt bibliaóra

Péntek
17:00 Ifjúsági bibliaóra
17:00-19:00 Ping-pong szakkör
18:00-20:00 30+ bibliaóra

Szombat
10:00-11:00 Hittanóra
 
Havi rendszeres alkalmak:

Minden hónap első szerdáján
18:00-19:30 Presbiteri bibliaóra

Minden hónap utolsó péntekén
17:00-18:00 Kátémagyarázatos bibliaóra

Minden hónap első szombatján
10:00-13:00 Gyermekklub

Minden hónap utolsó szombatján
16:00-18:30 Keresztyén filmvetítés

 

Napi Ige

Magyarországi Református Egyház - Reformatus.hu portál Tovább

Elérhetőségek

Cím: 4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 5.

Telefon: 52/ 787-134

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hivatali idő: Keddtől- Péntekig de. 9.00-tól 12.00-ig.

 43. Főnix cserkészcsapat
43. Főnix cserkészcsapat

A 2019. év Igéje

Károlyi a Bibliafordító

Középkori templomok útja