temppsd.jpg

Nagy Gábor - Lelkipásztor

Nagy Gábor 1979. október 28-án született Kisvárdán Nagy Gábor és Nagy Gáborné (született Lakatos Erzsébet Éva) gyermekeként ikertestvérévével, Bernadettel Édesapja gépész technikus, édesanyja bolti eladó. Szabolcsveresmarton nőtt fel. Ez a mintegy 1700 lelket számláló Felső-Tisza parti kistelepülés korábban olyan meghatározó jelentőségű személyeket adott a Magyarországi Református Egyháznak, mint Győri József, református lelkész, versíró, vagy Dr. Sarkadi Nagy Pál teológiai professzor.

A hit útján való elindulásában, a hitben járásában nagy szerepet játszott szülei és nagyszülei élő, példamutató hite és élete. Nagyapja és édesapja is hosszú éveken át szolgáltak a Szabolcsveresmarti Református Egyházközségben presbiterként, valamint gondnokként. Édesanyja pedig jelenleg is a gyülekezet megválasztott presbitere.

Kiskorától fogva testvérével együtt rendszeresen járt a vasárnapi gyermek-istentiszteletekre, hittanórákra, nyári gyermektáborokba. Számos helyi, megyei –és országos bibliaismereti versenyen vett részt jó eredménnyel. Később pedig kivette részét édesapja mellett a gyülekezeti munkákból és építkezésekből. Otthon korán magába szívta a református hagyományban meghonosodott Orando et laborando (Imádkozva és dolgozva) jelmondatot, amellyel csak később találkozott alma materében, a Debreceni Református Kollégiumban.

Szülei élő hite mellett, hálás szívvel emlékezik meg lelkipásztoráról, Szűcs L. Tamásné Bodnár Irénkéről és férjéről Szűcs L. Tamásról, akiknek áldott igehirdetései és szolgálatai révén egyre jobban megismerte Megváltó Krisztusát.

Isten valóságának és szeretetének egyik legnagyobb élményét és megtapasztalását szülei megtérésekor, valamint saját konfirmációján élte át, ahol a jól ismert ézsaiási ige hangzott el áldásként feje fölött, mely azóta is bátorításul szolgál számára minden élethelyzetben: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én, az ÚR, vagyok a te Istened!”

Általános iskolai tanulmányai befejeztével, a szép, élményekben gazdag gimnáziumi éveket ikertestvérével együtt a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában töltötte. A „Kálvinista Rómába” vezető út azonban nem volt annyira egyértelmű és nyilvánvaló számára. Egyrészt azért, mert falusi gyermekként nem igazán szeretett volna egy távoli nagyvárosba költözni, messze a családjától, barátaitól, szeretteitől; másrészt tervei között egészen más szerepelt. Mivel édesapja korábban NB1-es élvonalbeli labdarúgó volt, aki gyermekkorától fogva sokat foglalkozott vele, tanította, vitte magával a meccsekre, az ő nagy álma az volt, hogy belőle is „híres focista” váljék. Példa volt előtte édesapja nemcsak játéktudásban, hanem abban is, hogy sportolóként is lehet „normális” keresztyén életet élni. A sport iránti érdeklődésében egyébiránt támogatta őt általános iskolai osztályfőnöke, aki egyben testnevelő tanára is volt. Ő is azt szerette volna, hogy később sporttagozatos középiskolában folytassa tanulmányait.

Szülei és lelkésze tanácsára hallgatva azonban a sportiskola helyett végül mégiscsak a méltán híres ősi alma mater falait választotta testvérével együtt. A gimnáziumi évek alatt a tanulás mellett azonban a labdarúgást sem hanyagolta el, és a krisztusi hitben is sikerült megmaradnia, sőt megerősödnie. Érettségi előtt egy évvel még nem igazán tudta, hogy hol szeretné folytatni felsőfokú tanulmányait. Több minden érdekelte és foglalkoztatta, éppen ezért nehéz volt a választás. Isten azonban – sok-sok imádság és könyörgés mellett – megérlelte benne a vágyat a lelkészség iránt. Békességet és nyugalmat érzett legbelül akkor, amikor a jelentkezési lapon, első helyen a teológiát tüntette fel.

Az érettségit követően 1998-ban sikeres felvételi vizsgát tett a Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakára, valamint a Kossuth Lajos Tudomány Egyetem matematika tanári szakára. A teológiát még abban az évben elkezdte, a matematika szakot viszont csak két évvel később. Az ikertestvérével való szoros kapcsolatát és közös érdeklődésüket mutatja az is, hogy a matematika tanári szak mellett testvére is később a Hittudományi Egyetemen teológus diplomát szerzett.

2003-ban első lelkészképesítő vizsgát tett. A segédlelkészi évet szeniorként bent töltötte a Teológián Dr. Fekete Károly rektor mellett. 2004-ben jeles eredménnyel tette le a második lelkészképesítő vizsgát.

A második lelkészképesítő vizsga után a Chikes-ösztöndíj elnyerése révén Amerikába került, ahol Washington D.C.-ben a Wesley Theological Seminary ösztöndíjasaként képezte tovább magát a teológia tudományban. 2006-ban megszerezte a Teológiai Tudományok Mestere fokozatot. Az ösztöndíjas évek alatt a természettudományos gondolkodás és vallásos felfogás lehetséges viszonyait vizsgálta Dr. Walter Shropshire Jr. a híres Smithsonian Institution Templeton-díjas kutató fizikus professzora, metodista lelkész irányítása mellett, akinél diplomamunkáját is írta. A kint töltött évek során kozmológiával foglalkozott, illetve görög nyelvet is tanított a Szemináriumban.

A tanulmányai mellett társlelkészként szolgált két éven át a Washingtoni Magyar Református Egyházban Dr. Bertalan Imre lelkipásztor mellett, akinek „igei jó tanácsai, eleven igehirdetései… szülőföldje iránti szeretete, az otthoni és az amerikai magyarságért… való aggodalma kitörölhetetlen, mély nyomot hagytak” benne – írja In memorian Bertalan Imre című emlékiratában.

Az ösztöndíjas időszak elteltével 2006-ban hazatért, ebben az évben felszentelték és felvételizett a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolájába. A sikeres felvételit követően Dr. Gaál Botond professzor irányítása alatt megkezdte kutatói munkáját. Doktori témája: Kálvin és a rend. 2009-ben abszolutóriumot szerzett. Doktori disszertációjának írása folyamatban van.

Több írása és tanulmánya is megjelent az elmúlt években nemcsak egyházi lapokban, teológiai szakfolyóiratokban és tanulmánykötetekben, hanem világiakban egyaránt.

A 2013/2014-es tanévben a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen egy szemeszteren át Korai Dogmatörténetet és Theologiai Enciklopédiát tanított nappali-és levelező tagozatos hallgatóknak.

A Doktori Iskola mellett 2006-ban bekapcsolódott a Debrecen-Mester utcai Egyházközség életébe, ahol az eltöltött négy évből, két évet beosztott lelkipásztorként volt jelen.

2010-ben meghívást kapott a Debrecen-Szabadságtelepi Református Egyházközségbe Mónus Béla lelkipásztortól és a gyülekezet presbitériumától. 2010. október 1-jével beosztott lelkészi szolgálatra kapott kirendelést a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökétől, Dr. Bölcskei Gusztávtól. Később beosztott lelkipásztorként, majd helyettes lelkészként és ma már megválasztott lelkipásztorként szolgálja az Urat ezen a helyen, bízván abban, hogy munkája nem hiábavaló az Úrban! Ezt a szolgálatot 2015. október 3-tól immáron szeretett feleségével, Nagy-Oláh Adriennel végzi. Soli Deo Gloria!


PUBLIKÁCIÓI

Beszámolók:

NAGY GÁBOR: Nyolcadik Tudomány és Teológia Konferencia Debrecenben. Megjelent: http://hitek.drk.hu/Oldalak/konf8beszamolo.htm

NAGY GÁBOR: Hálaadó ünnepség a Szabadságtelepen. Megjelent: http://ttre.hu/hirek/gyulekezeti/halaado-unnepseg-a-szabadsagtelepen, 2017. november 22.

NAGY GÁBOR: Emlékezés ifj. Bertalan Imre lelkipásztorra. Megjelent: http://ttre.hu/hirek/gyulekezeti/emlekezes-ifj-bertalan-imre-lelkipasztorra, 2017. november 23.

NAGY GÁBOR: Világimanap a szabadságtelepi református templomban. Megjelent: http://ttre.hu/hirek/keruleti/vilagimanap-a-szabadsagtelepi-reformatus-templomban, 2018. március 07.

Recenziók:

NAGY GÁBOR: GUENTHER H. HAAS: A méltányosság fogalma Kálvin etikájában, Recenzió, Megjelent: Studia Theologica Debrecinenses – 1. évf. 1. szám. (2008.), 88-89. http://epa.oszk.hu/02500/02519/00001/pdf/EPA02519_studia_theologica_debrecinensis_2008_1_088-089.pdf

Tudományos publikációk:

NAGY GÁBOR: Jól értjük-e Kálvin predestináció tanát? Megjelent: Tavaszi Szél 2008 Konferencia-Kiadvány, Doktoranduszok Országos Szövetségének Kiadványa, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, 2008. 311-321.

NAGY GÁBOR: Új életszemlélet – kálvini hatások. Megjelent: Debreceni Szemle, 2009/3-4, 382-390. http://szemle.unideb.hu/wordpress/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/308_2014-08-06.PDF

NAGY GÁBOR: Jól értjük-e Kálvin tanítását az eleve elrendelésről? Megjelent: Kálvin kútjából merítve (Szerk.: Gaál Botond és Kovács Ábrahám), Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2009., 73-88.

NAGY GÁBOR: A fáraó szívének megkeményítése. Megjelent: Theologiai Szemle, 2010/1. 16-25.

NAGY GÁBOR: A Szentírás tekintélye – a Szentlélek belső bizonyságtétele. Megjelent: Theologiai Szemle, 2010/3. 155-157.

NAGY GÁBOR: Az igehirdetés kihívásai és küzdelmei. Megjelent: Collegium Doctorum, Magyar református teológia, IX. évfolyam, 2013. 68-85.

http://dc.reformatus.hu/data/2014/07/12/dc2013.pdf

NAGY GÁBOR: Ézsaiás prófétai elhívása. Megjelent: Theologiai Szemle, 2017/2 68-74.

NAGY GÁBOR: Isten hatalma a teremtett világ fölött Kálvin teológiájában. Megjelent: Theologiai Szemle, 2018/2 82-88.

NAGY GÁBOR: Városi és egyházi kormányzás Debrecenben kálvini szigorral. Megjelent: Debreceni Szemle, 2018/3, 267-276. http://szemle.unideb.hu/wordpress/wp-content/uploads/2018_3_Nagy.pdf

Folyóiratban megjelent írások:

NAGY GÁBOR: A konfirmáció kérdése a Magyarországi Református Egyházban. Megjelent: Közösség, Református Magazin, Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye, 2015/3., 8-9.

NAGY GÁBOR: Az Istennek felajánlott szív mint hálaáldozat. Megjelent: Közösség, Református Magazin, Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye, 2017/3., 6-7.

NAGY GÁBOR: Ökumené a város peremén. Megjelent: Közösség, Református Magazin, Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye, 2018/1., 18-19.

NAGY GÁBOR: Világimanap a szabadságtelepi református templomban. Megjelent: Közösség, Református Magazin, Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye, IX. évfolyam 2018/2., 32-33.

Igei tanulmányok:

NAGY GÁBOR: Karácsonyi őrködések. Megjelent: Ünnepi igehirdetések a Debreceni Református Hittudományi Egyetem legátusai számára 2019-2020., Szerkesztette: Horsai Ede, Kiadja a DRHE, Nyomda: Monoprint Bt., Debrecen, 2019., 20-30. pdf

NAGY GÁBOR: Jézus utolsó földi imádsága. Megjelent: Ünnepi igehirdetések a Debreceni Református Hittudományi Egyetem legátusai számára 2019-2020., Szerkesztette: Horsai Ede, Kiadja a DRHE, Nyomda: Monoprint Bt., Debrecen, 2019., 44-54. pdf

NAGY GÁBOR: Nincs, ami kincs. Megjelent: Ünnepi igehirdetések a Debreceni Református Hittudományi Egyetem legátusai számára 2019-2020., Szerkesztette: Horsai Ede, Kiadja a DRHE, Nyomda: Monoprint Bt., Debrecen, 2019., 55-64. pdf

NAGY GÁBOR: A hangos pünkösd halk és szelíd hangja. Megjelent: Ünnepi igehirdetések a Debreceni Református Hittudományi Egyetem legátusai számára 2019-2020., Szerkesztette: Horsai Ede, Kiadja a DRHE, Nyomda: Monoprint Bt., Debrecen, 2019., 86-93. pdf

NAGY GÁBOR: A Keresztyén ember hivatása. Megjelent: Igazság és Élet, Máté 5,13-16 – 2009/3 349.

NAGY GÁBOR: A lehetetlen is lehetséges. Megjelent: Igazság és Élet, Lukács 1,26-33 (34-37) 38 – 2010/4 625.

NAGY GÁBOR: A törvény betöltése a szeretet. Megjelent: Igazság és Élet – Folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka számára, Róma 13,8-10 – VI. évfolyam (2012. május 17.)

NAGY GÁBOR: Törekedjünk a tökéletességre. Megjelent: Igazság és Élet, Zsidók 6,1-12 – 2014/3 454.

NAGY GÁBOR: A kíméletlen karácsonyról szóló örömhír. Megjelent: Karácsonyi Legátus Prédikáció 2015, Lukács 2,1-20.

http://diaksag.ttre.hu/wp-content/uploads/2015/12/Kar%C3%A1csonyi-leg%C3%A1tus-pr%C3%A9dik%C3%A1ci%C3%B3-2015-Nagy-G%C3%A1bor.pdf

NAGY GÁBOR: A krisztusi szeretet és diakónia egységteremtő ereje. Megjelent: Igazság és Élet, ApCsel 11,27-30 – 2017/2 259.

Előadások:

NAGY GÁBOR: A tékozló fiú. Bűnbánat és bűnbánati alkalmak szükségessége az úrvacsora előtt. Elhangzott: Debrecen Egyházmegyei Presbiterképzés alkalmán, a Debreceni Egyházmegye Esperesi Hivatal Nagytermében, 2016. november 19-én.

NAGY GÁBOR: Isten hatalmának érvényesülése Krisztusban a világ fölött Kálvin teológiájában. Elhangzott: Hirdesd az Igét. Reformátori alapok: Teokrácia – Krisztokrácia. Presbiteri Találkozó, Debrecen – Széchenyi kerti Református Egyházközség, 2017. február 4-én.

NAGY GÁBOR: Amit megtanulhatunk Kálvintól I. – Hermeneutikájának pillérei. Elhangzott: A Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye Lelkészi Konferenciáján. Mátraháza, 2017.március 07-én.

NAGY GÁBOR: Isten hatalmának érvényesülése Krisztusban a világ fölött Kálvin teológiájában. Elhangzott: Hirdesd az Igét. Reformátori alapok: Teokrácia – Krisztokrácia. Kistérségi Találkozó: Bihar–Debrecen–Hajdúvidék, Balmazújvárosi Református Egyházközség, 2017. április 8-án.

NAGY GÁBOR: Amit megtanulhatunk Kálvintól II. – Gyülekezetépítési princípiumok. Elhangzott: A Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye Lelkészi Konferenciáján. Mátraháza, 2017.március 07-én.

NAGY GÁBOR: Bibliaismeret: Bölcsességirodalom, Nagypróféták, Kispróféták. Elhangzott: Debrecen Egyházmegyei Presbiterképzés alkalmán, a Debreceni Egyházmegye Esperesi Hivatal Nagytermében, 2018. március 17-én.

Publikálatlan Igemagyarázatok:

NAGY GÁBOR: Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?, Debrecen, 2017. évben.

NAGY GÁBOR: Veled kiteljesedve, Debrecen, 2018. évben.

Publikálatlan Meditációk:

NAGY GÁBOR: A Reformáció 500 margójára, Debrecen, 2017. október hava.

NAGY GÁBOR: Csodálatos Tanácsos, Debrecen, 2017. december hava.

NAGY GÁBOR: Januári utakon, Debrecen, 2018. január hava.

NAGY GÁBOR: Útravaló az új iskolai tanévre, 2018. szeptember hava

NAGY GÁBOR: Az út, Debrecen, 2019. február 21.

NAGY GÁBOR: Böjt, azaz találkozás a fügefa alatt, Debrecen, 2019. március 23.

Publikálatlan Tanulmányok:

NAGY GÁBOR: A konfirmáció kérdése a Magyarországi Református Egyházban, Debrecen, 2017. május hava

NAGY GÁBOR: The Question of Confirmation in the Hungarian Reformed Church, Debrecen, 2017 in May.

NAGY GÁBOR: Vallás és teológia, Debrecen, 2019. február 07.

NAGY GÁBOR: Sola Scriptura elv, Debrecen, 2019. február 12.

NAGY GÁBOR: A bűnbánati hét szükségessége, Debrecen, 2019. február 13.

NAGY GÁBOR: Teremtés és szabad akarat, Debrecen, 2019. február 14.

NAGY GÁBOR: Kölcsönhatások, Debrecen, 2019. február 15.

NAGY GÁBOR: A szabad akarat és determinizmus problémája a világegyetem és az ember teremtése fényében, Debrecen, 2019. február 20.

NAGY GÁBOR: A kapitalizmus kialakulása a vallási tényezők vonatkozásában, Debrecen, 2019. február 21.

NAGY GÁBOR: Kálvin János és a természettudomány, Debrecen, 2019. március 01.

NAGY GÁBOR: Kálvin János társadalomtörténeti hatása, Debrecen, 2019. március 02.

NAGY GÁBOR: A méltányosság – szeretet – igazság szent hármasfonatának kálvini értelmezése, Debrecen, 2019. március 04.

NAGY GÁBOR: A református igehirdetés, Debrecen, 2019. március 07.

Alkalmak

Heti rendszeres alkalmak:

Vasárnap
9:30 Imaközösség
10:00 Istentisztelet
10:00 Gyermek istentisztelet
11:45-13:00 Konfirmáció felkészítő
17:00 Istentisztelet

Kedd
17:00-19:00 Ping-pong szakkör
17:30-18:30 Énekkari próba
19:00-20:15 Felnőtt konfirmáció felkészítő

Csütörtök
17:00-18:30 Felnőtt bibliaóra

Péntek
17:00 Ifjúsági bibliaóra
17:00-19:00 Ping-pong szakkör
18:00-20:00 30+ bibliaóra

Szombat
10:00-11:00 Hittanóra
 
Havi rendszeres alkalmak:

Minden hónap első szerdáján
18:00-19:30 Presbiteri bibliaóra

Minden hónap utolsó péntekén
17:00-18:00 Kátémagyarázatos bibliaóra

Minden hónap első szombatján
10:00-13:00 Gyermekklub

Minden hónap utolsó szombatján
16:00-18:30 Keresztyén filmvetítés

 

Napi Ige

Magyarországi Református Egyház - Reformatus.hu portál Tovább

Elérhetőségek

Cím: 4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 5.

Telefon: 52/ 787-134

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hivatali idő: Keddtől- Péntekig de. 9.00-tól 12.00-ig.

 43. Főnix cserkészcsapat
43. Főnix cserkészcsapat

A 2019. év Igéje

Károlyi a Bibliafordító

Középkori templomok útja