temppsd2.jpg

Adatvédelem

A Debrecen-Szabadságtelepi Református Egyházközség Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata

2018

A Debrecen-Szabadságtelepi Református Egyházközség egyes belső egyházi személyei által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Debrecen Szabadságtelepi Református Egyház Presbitériuma a hatályos jogi szabályozással összhangban, az abban foglalt előírások átlátható intézményi teljesítése, valamint a természetes személyek személyes adatkezelésével összefüggő feladatok ellenőrizhető és megfelelő színvonalú teljesítése érdekében az alábbiak szerint állapítja meg és teszi közzé a Debrecen-Szabadságtelepi Református Egyházközség adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát:

1. fejezet

A szabályzat célja és hatálya

1. §

(1) Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza az Egyházközség által, a református hitéleti tevékenység gyakorlása (mint vallási meggyőződésre utaló adat), valamint az egyház statisztikai adatgyűjtés céljából gyűjtött személyes adatok (nyilvántartások) kezelésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem és az információszabadság alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok jogosulatlan megváltoztatását és nyilvánosságra hozatalát.

(2)Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Egyházközség és annak minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi személyes adatot tartalmazó adatkezelésre.

(3)Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyházközséggel

a)munkaviszonyban, megbízási,vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, az Egyházközségnél választott tisztséget ellátó személyekre, valamint a felettes egyházi hatóságrészéről az Egyházközségnél ellenőrzést végző személyekre;

b)a református egyháztagokra;

c) továbbá azon személyekre, akik nem tagjai a Magyarországi Református Egyháznak, de részt vesznek az Egyház valamely hitéleti tevékenységében, rendezvényén, igénybe veszik az Egyház infrastruktúráját;

d) azon személyekre, akik egyetértenek valamely egyházközségi céllal és a cél megvalósulása érdekében támogatásban részesítik az Egyházközséget;

e) azon személyekre, akik nem állnak az Egyházzal a fentiekben írt kapcsolatban, azonban jogszabályi előírások folytán az Egyház a jogviszony/kapcsolat megszűnését követően a személyes adataikat kezelni köteles.

(4) Az Egyházközség, mint adatkezelő képviselői:

a) választott (vezető) lelkész,elérhetőség: Nagy Gábor

b) gondnok, elérhetőség: Deák Gábor

c) pénztáros, elérhetőség: Kunkli Lászlóné  

A képviselőket az adatvédelem körében mind a megválasztásuk/megbízatásuk idejére, mind pedig azt követően teljes körű titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartás megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartoznak.

(5) A szabályzat időbeli hatálya:

Jelen szabályzat rendelkezéseit 2018. év május 25. naptól visszavonásig terjedő időben kell alkalmazni.

Az Egyházközség fenntartja azon jogát, hogy a szabályzatot módosítsa.

Jelen szabályzatot az Egyházközség a honlapján közzé.

2. fejezet

Adatvédelmi alapfogalmak

2.§

(1) személyes adat: azonosított, vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ: azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható;

(2) adatkezelés:a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, tagolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás, vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

(3) nyilvántartó rendszer:a személyes adatok bármely módon –centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint –tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

(4) adatkezelő:az a természetes, vagy jogi személy…., amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

(5) adatfeldolgozó:az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, vagy ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, Amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

(6) érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adat kezeléséhez, amelyet főszabály szerint bármikor visszavonhat. De a visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét;

(7) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;3

Adatvédelmi alapelvek

3.§

(1) az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni

(2) az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, de nem minősül a céllal ellentétesnek a közérdekű archiválás, tudományos, történelmi kutatás,vagy statisztikai célból történő további adatkezelés, felhasználás

(3) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie és a szükséges mértékűre kell korlátozni „adattakarékosság” követelménye,

(4) az adatkezelésnek pontosnak és naprakésznek kell lennie, a pontatlan adatot haladéktalanul törölni, vagy javítani szükséges

(5) a tárolásnak olyan formában kell történnie, amely az érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljai eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, továbbtárolás csak pl. történeti kutatás, statisztikai célból engedélyezi, a megfelelő technikai és szervezési intézkedések betartása mellett

(6) a megfelelő technikai és szervezési intézkedések betartása mellett biztosítani szükséges a személyes adatok megfelelő biztonságos tárolását a jogosulatlan, jogellenes adatkezelés, véletlen elvesztés, megsemmisítés, vagy károsodás megakadályozása érdekében

(7) az adatkezelő felelős a fenti elvek érvényesüléséért, továbbá az adatkezelő köteles igazolni a jogszabályi rendelkezések betartását.”elszámoltathatóság” 

(8) az adatkezelőnek kell mindenkor igazolnia azt, hogy az érintett előzetesen hozzájárult a személyes adatai kezeléséhez.

(9) Jogszerű az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulása esetén, valamint ha az adatkezelést valamely vallási egyesület (egyház), megfelelő garanciák mellett, jogszerű tevékenysége keretei között végzi, azzal a kitétellel, hogy az adatkezelés kizárólag az egyház jelenlegi, vagy volt tagjaira, vagy olyan személyekre vonatkozik, akik a szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak szervezet céljaihoz kapcsolódnak és a személyes adataikat az érintettek hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára.

(10) a 16. évet be nem töltött gyermek esetén, a gyermek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha az írásbeli hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adja meg.

(11) az adatvédelmi tisztviselő tanácsot ad az adatkezelőnek és szükség esetén belső vizsgálatot folytat.

3. fejezet

Az Egyházközség adatkezelése

4.§

(1) A Református Egyház jogi és szervezeti felépítése alapján az Egyházközség, mint belső egyházi jogi személyiséggel rendelkező szervezet, önállóan és elkülönülten végez személyes adatkezelést.

(2) Az Egyházközség minden esetben kizárólag az érintett előzetes, önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján, a református hitelvek egyházközségi szinten történő gyakorlása érdekében (a vallási meggyőződésre vonatkozóan) végez adatkezelést.

A vallási meggyőződésre vonatkozó adatkezelés a jelenlegi, vagy volt tagjaira, valamint olyan személyekre vonatkozik, akik a szervezet céljaihoz kapcsolódóan a szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak.

Az Egyházközség által végzett adatkezelés típusai:

5.§

Anyakönyvek vezetése:

(1) Keresztelési anyakönyv, mely papír alapon, évenkénti folytonos sorszámozással és év végi lezárással tartalmazza az alábbi adatokat:

a) a gyermek születési idejét,

b)a gyermek keresztelésének idejét,

c) a gyermek nevét, itt fiú vagy lány megjelölést,

d) a gyermek nemét,

e) a szülők nevét, születési helyét, vallását,

f) a gyermek lakhelyét,

g) keresztatyák és keresztanyák nevét, lakcímét, vallását,

h) a keresztelő lelkész nevét,

i) a jegyzetek rovatban a vizitáció tényét.

(2) Konfirmációs anyakönyv, mely papír alapon, évenkénti folytonos sorszámozással és év végi lezárással tartalmazza az alábbi adatokat:

a) konfirmációs fogadalmat tett nevét, születési idejét, lakcímét,

b) szülei nevét, vallását,

c) fogadalomtétel időpontját.

d) a jegyzetek rovatban a vizitáció tényét

(3) Áttérők anyakönyve, mely papír alapon, évenkénti folytonos sorszámozással és év végi lezárással tartalmazza az alábbi adatokat:

a) nevét, születési idejét,

b) szülei nevét, vallását,

c) áttérés előtti vallását,

e) lakcímét és az áttérés, valamint a bejegyzés dátumát,

f) a jegyzetek rovatban a vizitáció tényét.

(4) Esküvői anyakönyv, mely papír alapon, évenkénti folytonos sorszámozással és év végi lezárással tartalmazza az alábbi adatokat:

a) férfi neve, vallása, lakcíme,

b) férfi szülei neve, vallása,

c) férfi tanú neve, vallása, lakcíme,5

d) nő neve, vallása, lakcíme,

e) nőszülei neve, vallása,

f) nőtanú neve, vallása, lakcíme,

g) jegyzet, ahol feltüntetésre kerül a polgári esküvői anyakönyvi kivonat száma és a házasságkötés utáni lakhely címe,a vizitáció ténye és dátuma.

(5) Temetési anyakönyv, mely papír alapon, évenkénti folytonos sorszámozással és év végi lezárással tartalmazza az alábbi adatokat:

a) eltemetett személy neve, vallása, lakcíme,

b) temetés időpontja, temetés helye,

c) eltemetett neme,

d) a jegyzetek rovatban olyan hozzátartozók neve, születési ideje, lakcíme, akik önként hozzájárulnak e minőségük anyakönyvi feltüntetéséhez, továbbá a vizitáció ténye és dátuma.

Névjegyzékek

6.§

(1) Egyháztagok névjegyzéke

Az egyháztagok névjegyzéke az Egyházközség területén élő, az Egyházközség által ismert, magukat reformátusnak vallók

a) nevét

b) szülei nevét, vallását,

c) születési idejét és helyét,

d) lakcímét,

e) a személyhez kapcsolódó egyházi eseményeket, így a keresztelőt, konfirmációt, házasságkötést, megkeresztelt gyermekek felsorolását, valamint

e) a jegyzetek rovatban a vizitáció tényét tartalmazó névjegyzék.

(2) Választójoggal rendelkezők névjegyzéke

Az Egyház belső jogi szabályai szerint (aktív és passzív) választójoggal rendelkező egyháztagok név jegyzéke. Évente kerül felülvizsgálatra.

A névjegyzék azok nevét tartalmazza, akik

a) 18. évet betöltött református felnőttek,

b) az Egyházközség területén élnek,

c) az egyházközségi hitéletben részt vesznek,

d) egyházfenntartói járulékot fizetnek és választói jogukat az Egyházközségi közgyűlésen történő szavazással gyakorolják.

(3) Megválasztott presbiterek, tisztségviselők névjegyzéke

Tartalmazza a megválasztott személyek nevét és címét.

7.§ 6

Pénzbeli befizetések, adományok nyilvántartása

(1) A Magyarországi Református Egyház belső jogi szabályozása alapján az Egyházközség jogosult önkéntes pénzbeli és természetbeni adományt elfogadni.

(2) Amennyiben a pénzbeli adományozás személyesen történik, az adományról az Egyházközség képviselője Nyugtát állít ki, mely tartalmazza az adományozó nevét, címét, az adomány összegét és jogcímét (céladomány, Isten dicsőségére szóló adomány, stóla, kötelezettséggel terhelt adomány, valamint az adományozó aláírását.

(3) Banki átutalás esetén a banki adatok kerülnek az Egyházközség könyvelésében rögzítésre.

(4) Egyéb adomány esetén adományozó okirat készül, mely tartalmazza az adományozó nevét, lakcímét, az adomány célját.

(5) Az Egyházközség tagjai jogosultak egyházfenntartói járulék fizetésére, mely fizetés esetén nevük és lakcímük az Egyházközség könyvelésében rögzítésre kerül.

(6) Az Egyházközség jogosult egyedi célra (pl. templomépítés, renoválás stb.) gyűjtést rendezni, mely esetben az önkéntes céladományok befizetői neve és címe az Egyházközség könyvelésében rögzítésre kerül.

(7) A befizetések könyvelési dokumentációját az Egyházközség a hatályos állami jogszabályok szerinti időig köteles megőrizni.

Egyéb, egyházközségi nyilvántartások

8.§

(1) Lelkipásztori szolgálati napló

A lelkipásztor családlátogatásai tényét és idejét rögzítő, valamint a temetés felvételi lapot tartalmazó napló, melyet a lelkész köteles minden esetben aláírattatni a temetést kérő hozzátartozóval.

(2) Lelkészi törzskönyvi lap, szolgálati bizonyítványok

A gyülekezetben szolgálatot teljesítő lelkésznek az egyház belső jogszabályai szerint előírt adatait tartalmazó dokumentum.

(3) Hitoktatási napló

Az önkéntes hittanoktatásban részt vevők nevét és címét tartalmazó napló, melyet a hittanoktató vezet.

(4) Ajánlások

Kiadásuk kérelemre történik, iskolai, egyéb munkahelyi felvételi céljából. Rövid jellemzést tartalmaz. Két példányban készül, egyiket a kérelmező kapja, a másikat az Egyházközség iktatottan, irattárban őrzi és belső selejtezési szabályok szerint selejtezi.

(5) Aktivistákról készült egyedi listák

Az Egyházközségben a hitéleti tevékenységek hatékony szervezése (hittan tábor, építési bizottság, kirándulók csoportja stb.) érdekében készült eseti listák, melyek tartalmazzák a résztvevők nevét és elérhetőségeit.

9.§

Kép és hangfelvétel készítése kapcsán alkalmazott eljárás

(1) Az Egyházközségben folytatott hitéleti tevékenységben résztvevőkről kép és hangfelvétel készítése és a felvétel interneten történő nyilvános megosztása csak az érintett előzetes, személyes (dokumentált) hozzájárulás esetén megengedett.

(2) Nem vonatkozik a korlátozás az Egyházközség tisztségviselőire, valamint az olyan kép és hangfelvételre, melyből az egyházi tisztségviselőn (szolgálatot teljesítő lelkész, kántor, énekkar stb.) kívül más személy egyedileg nem azonosítható.

(3) Nem vonatkozik a korlátozás arra az esetre, amikor valamely egyházközségi rendezvényről előre meghirdetett, közcélú televíziós, vagy filmfelvétel készül.

10.§

Adatvédelmi tájékoztató napló

(1) Adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű, megerősítő cselekedettel, például írásbeli –ideértve az elektronikus úton tett -, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatkezeléshez. A hozzájárulás az ugyanazon cél, vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.

(2) Az Egyházközség, mint adatkezelő bármely adatkezelés előtt köteles kioktatni az érintettet az adatkezelés konkrét céljáról és tartalmáról (személyes adatok anyakönyvben történő felvezetése, nyilvántartása, névjegyzékek vezetése, pénzbeli befizetések, adományok nyilvántartása, aktivisták eseti nyilvántartása kapcsán) és köteles az érintett hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni, valamint azt az Adatvédelmi tájékoztató naplóban az érintett aláírásával igazoltan dokumentálni.

11.§

Adatfeldolgozás

Az Egyházközség minden papír alapú nyilvántartását jogosult digitális alapon is vezetni.

Ez esetben az adatfeldolgozást végző személyért és alkalmazott programért, valamint tárhelyért úgy felel, mintha azt maga végezné. Az adatfeldolgozó az Egyházközség írásbeli utasításai szerint köteles eljárni, az adatfeldolgozót az adatvédelem körében mind a megbízásuk idejére, mind pedig azt követően teljes körű titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartás megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartoznak.

12.§

Adatközlés, adattovábbítás

(1) Az Egyházközség személyes adatot kizárólag az érintettel közöl,azt hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé senki más személy részére.8

(2) Az (1) pontban írtak alól kivételt képez, ha egyháztag, vagy egyházi tisztségviselő egyházi jogvitában érintett és a jogvita érdemi eldöntése érdekében a felettes egyházi hatóság, vagy az egyházi bíróság igényt tart a személyes adataira.

(3) Az Egyházközség a felettes egyházi hatóság részére más esetekben hivatalból csak statisztikai és kutatási célú, személyes beazonosításra alkalmatlan adatokat közöl.

(4) Kivételt képez az(1) pontban írtak alól az is, ha közhatalmi jogosítványokkal rendelkező állami szerv, hatóság megfelelő jogi felhatalmazás alapján kötelezi az Egyházközséget adatközlésre.

(5) Az adatvédelmi rendelkezéseket nem kell alkalmazni az elhunyt személyekkel kapcsolatos adatokra.

13.§

Adatvédelem/ adatbiztonság

(1) Az Egyházközség, mint adatkezelő köteles minden személyes adatot tartalmazó anyakönyvet és egyéb nyilvántartást kellő gondossággal megőrizni.

Az adatkezelést oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

(2) Az adatkezelő köteles a dokumentumokat száraz, tűzbiztos, kulccsal lezárt helyiségben, lopástól, megrongálás veszélyétől óvni. Az adatkezelő az okiratokat csak a bejegyzés idejére használhatja, azt követően köteles haladéktalanul kulccsal elzárt szekrényben tárolni.

(3) Az Egyházközség az anyakönyveket, névjegyzékeket, az adatvédelmi tájékoztató naplót köteles határozatlan ideig megőrizni, illetve az egyházi levéltár részére átadni.

(4) Az Egyházközség a befizetéseket igazoló dokumentumokat az állami jogszabályok által előírt ideig, legfeljebb hét évig kötelesek megőrizni.

(5) Az Egyházközség az aktivistákról készült egyedi listákat az adott cél megvalósulásáig őrzi meg.

(5) Az Egyházközség által kezelt személyes adatok digitális hordozható adathordozón nem tárolhatók és nem szállíthatók. Az Egyházközség a számítógépes adatfeldolgozás során köteles minden ajánlott és kötelező számítógépes programfrissítést időszerűen elvégezni, valamint a lehető legbiztonságosabb jelszavas védelemről és hatékony vírusvédelemről gondoskodni.

14.§

Adatvédelmi incidens

Észlelése esetén az Egyházközség haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül jelenti a tényt az érintett személynek és az adatvédelmi hatóságnak, kivéve, ha úgy ítéli meg, hogy az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal.

15.§9

Az érintettek jogai

Az érintettnek joga van arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adat kezelése történik-e az adatkezelőnél, arról, hogy mi az adatkezelés célja, időtartama, az érintett kérheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését és kérheti a tárolt személyes adatok másolatát.

Az érintettnek joga van bármely személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérdésben az Egyházközség képviselőihez fordulni.

Kelt.: Debrecen, 2018. május 25.

 

Nagy Gábor s.k.
lelkipásztor

Deák Gábor s.k.
gondnok

 

Mellékletek:

  1. számú melléklet:Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről-hozzájárulás
  2. számú: ADATVÉDELMI INCIDENS-NYILVÁNTARTÓ LAP

 

1. számú melléklet   

Debrecen-Szabadságtelepi Református Egyházközség

Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről-hozzájárulás

NYILATKOZAT

Alulírott:

Név:

Lakcím:

Telefonszám:

Telefax szám:

Mobil telefonszám:

E-mail cím:

Internet cím:

Stb.:

hozzájárulok …………………………………………………………………. (továbbiakban: Adatkezelő) részére fenti személyes adataim kezeléséhez, az alábbi feltételekkel.

Az Egyházközség adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés célja az egyházi szolgálatok alkalmával igénybe vett, az Adatkezelő által végzett szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése során, a jogok érvényesítése, az ügyfél azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció biztosítása.

További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése. Kezelt adatok: személyes adatok, lakcímre vonatkozó adatok, családi kapcsolatokra vonatkozó adatok, TAJ szám, bankszámlaszám stb.

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

 

Kelt, …………………., …………..év …………….. hónap …. nap

 

……………………………………
Nyilatkozattevő aláírása

 

Előttünk mint tanúk előtt:

 

Név:………………………………………………………

Lakcím:…………………………………………………

Aláírás:…………………………………………………        

 

Név:………………………………………………………

Lakcím:…………………………………………………

Aláírás:…………………………………………………        

 

 

2. számú melléklet 

Debrecen Szabadságtelepi Református Egyházközség

ADATVÉDELMI INCIDENS-NYILVÁNTARTÓ LAP

A belső adatvédelmi felelős tölti ki! (lelkipásztor)

 

Az adatvédelmi incidens időpontja:

 

Az adatvédelmi incidenssel érintett szervezeti egység:

 

Az adatvédelmi incidens észlelésének releváns körülményei:

 

Az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok köre:

 

Az adatvédelmi incidenssel érintettek köre és száma:

 

Az adatvédelmi incidens körülményeinek leírása:

 

Az adatvédelmi incidens hatásai:

 

Az adatvédelmi incidens elhárítására tett intézkedések leírása:

 

Megjegyzés:

 

Debrecen, ........................................................

 

…………………………………………  

belső adatvédelmi felelős

 

Letölthető: pdf

Alkalmak

Heti rendszeres alkalmak:

Vasárnap
9:30 Imaközösség
10:00 Istentisztelet
10:00 Gyermek istentisztelet
11:45-13:00 Konfirmáció felkészítő
17:00 Istentisztelet

Kedd
17:00-19:00 Ping-pong szakkör
17:30-18:30 Énekkari próba
19:00-20:15 Felnőtt konfirmáció felkészítő

Csütörtök
17:00-18:30 Felnőtt bibliaóra

Péntek
17:00 Ifjúsági bibliaóra
17:00-19:00 Ping-pong szakkör
18:00-20:00 30+ bibliaóra

Szombat
10:00-11:00 Hittanóra
 
Havi rendszeres alkalmak:

Minden hónap első szerdáján
18:00-19:30 Presbiteri bibliaóra

Minden hónap utolsó péntekén
17:00-18:00 Kátémagyarázatos bibliaóra

Minden hónap első szombatján
10:00-13:00 Gyermekklub

Minden hónap utolsó szombatján
16:00-18:30 Keresztyén filmvetítés

 

Napi Ige

Magyarországi Református Egyház - Reformatus.hu portál Tovább

Elérhetőségek

Cím: 4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 5.

Telefon: 52/ 787-134

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hivatali idő: Keddtől- Péntekig de. 9.00-tól 12.00-ig.

 43. Főnix cserkészcsapat
43. Főnix cserkészcsapat

A 2019. év Igéje

Károlyi a Bibliafordító

Középkori templomok útja